Zápis do I.třídy a návštěva ZŠ v Prosiměřicích

10.01.2013 21:04

 

Zápis do I.třídy

V následujících dvou měsících proběhne na základních školách - zápis do I.třídy-. Rodiče a děti mají možnost vybrat základní školu (např.tu, kterou máme v okolí), tam si podáme přihlášku a poté nás ředitel/ka ZŠ pozve k zápisu.

Dítě předvede paní učitelce co umí. A co by mělo vlastně 6-ti leté dítě u zápisu umět? Např.:

- znát své jméno a příjmení

- znát svou adresu (vím, kde žiji)

- matematika (počítání do čísla 0 - 10), chápat znaménka + - = , dále pojmy více x méně  ....

- český jazyk (rytmizace slov - vytleskávání slabik, název počátečního písmene, další slova na stejné počáteční písmeno, dítě by mělo být schopno také pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, reprodukovat děj příběhu či pohádky...)

- řeč (řeč ,,by měla" být bez řečových vad, bohatá slovní zásoba, správná artikulace....)

- zájem se učit nové věci

 

Důvod k odkladu dítěte

 

Dovednosti a návyky důležité pro školu dítě ale nezíská jen tím, že dosáhne věku šesti let. Každé dítě se vyvíjí vlastním tempem, je ovlivňováno řadou faktorů, jako např. rodinným zázemím, výchovou, mateřskou školou.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně jeho zákonný zástupce, odloží ředitel školy začátek školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře. Lékař doporučuje odložení školní docházky zejména v situacích, kdy se u dítěte jedná o celkovou tělesnou nezralost, častá onemocnění apod. V případě, že má dítě jiné zdravotní potíže, je vhodné, aby takové posouzení provedl ten odborný lékař, který se na konkrétní oblast specializuje, tedy například alergolog, kardiolog, neurolog atd. Pro školu zralé. Jak to poznat?

Školní zralostí rozumíme fyzickou, psychickou, sociální a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy. Školní zralost dítěti umožňuje osvojovat si s úspěchem školní dovednosti a znalosti.

Fyzická zralost Dítě dozrává pro školní docházku přibližně v šesti letech. S rychlým růstem se mění také proporcionalita postavy. S proměnou tělesných proporcí úzce souvisí změny v ovládání těla. Dítě by mělo být schopno přesnějších pohybů, které dříve nezvládalo a které jsou nezbytné pro úspěšné zvládání psaní. Dalším z ukazatelů fyzické zralosti je počátek výměny chrupu, která začíná u horních předních zubů. Ověření, zda je dítě růstově způsobilé pro školu, nabízí také tzv. „filipínská míra“, tedy zdali ruka natažená přes vzpřímenou hlavu dosáhne na ušní lalůček na druhé straně.

Psychická zralost V první řadě je to úroveň v oblasti poznávacích procesů. Nutná je určitá kapacita paměti, zejména schopnost záměrného zapamatování. V myšlení by se dítě mělo odpoutat od egocentrismu a prezentismu. Dochází k přechodu od názorného myšlení k myšlení logickému. Důležitá je dosažená úroveň v rozvoji řeči (bohatá slovní zásoba, eliminace poruch výslovnosti…), dále vyspělá grafomotorika, správný úchop tužky, kresba by měla být bohatá na detaily. Dítě by mělo být schopno napodobit geometrické tvary, správně zobrazit figurální kresbu. Velmi důležitá je úroveň pracovní zralosti. Zájem o hru sice přetrvává, ale současně by se mělo dítě zajímat o činnosti podobající se školním úkolům, např. úkoly v dětských časopisech. Dítě by mělo být samostatné a aktivní a stačit pracovnímu tempu ostatních dětí.

Sociální a emocionální zralost Dítě nastupující do školy by se mělo umět odloučit na určitou dobu od rodiny, mělo by být připraveno vzít na sebe roli školáka. Musí být schopno se podřídit frontální formě práce, plnit požadavky skupiny. Emočně by mělo být stálejší, mělo by umět regulovat svá přání, potřeby a vstoupit do světa povinností.

 

 

Hry pro rozvoj předškoláků

HRY PRO ROZVOJ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ - Vyhledávání určitých předmětů v místnosti (podle barvy, materiálu, velikosti…), skládání rozstříhaných obrázků, cvičení prostorové a pravolevé orientace (nahoře-dole, vpravo-vlevo…), „Kimova hra“.

HRY PRO ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ - Rytmická cvičení (tleskání k říkankám, písničkám, hra na Orfovy nástroje nebo s použitím kuchyňského nádobí vyťukáme určitý rytmus, který dítě napodobí…), lokalizace zvuku (hra „na kukačku“).

HRY PRO ROZVOJ PAMĚTI A POZORNOSTI - Rovnání hraček podle velikosti, vyřizování vzkazů.

HRY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ MYŠLENÍ A ŘEČI - Dovyprávění příběhu, rozeznávání, co je správné a co ne (pomeranč je sladší než citron), hry se slovy (slovní fotbal, vymýšlení vět, ve kterých všechna slova začínají stejnou hláskou).

 

Jak se pozná dítě připravené do školy?

- Dítě rozumí mluvené řeči, srozumitelně se vyjadřuje ve větách a souvětích, spontánně popisuje různé události, dokáže komunikovat s dospělými, umí klást otázky, vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně rozvinutou slovní zásobu. - Orientuje se v okolí svého bydliště, zná svou adresu, jména a povolání rodičů, svůj věk. - Začíná myslet logicky. - Rozumí číselným pojmům, počítá do pěti, zvládne seřadit čísla od nejmenšího po největší, orientuje se v pojmech: málo-hodně, méně-více… - Rozlišuje zvukovou i zrakovou podobu slov, zvládne rozložit slova na jednotlivá písmena, ví, na jaké písmeno začíná slovo, rozlišuje i velmi podobně znějící slova (např. kvašplaš, žen-šen). - Je manuálně šikovné, dovede zacházet s nůžkami, správně drží tužku, tlak na tužku je přiměřený, dokáže napodobit tvar tiskacího i psacího písma, umí popsat, co nakreslilo. - Je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat dostatečně dlouho, dokáže překonat únavu. - Bez obtíží navazuje kontakt, je ochotné komunikovat s ostatními. - Započatou práci se snaží dokončit, přiměřeně ovládá své emocionální projevy. - Dokáže pracovat ve skupině dětí na společném cíli, ochotně se zapojuje do her. - Je samostatné a soběstačné, umí se samo obléknout, obout, najíst, zvládá základní osobní hygienu, uklidí si po sobě po jídle, po hře. - Dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům, i když je to pro něj nepříjemné. - Má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do školy, rád si hraje na školu.

 

Návštěva Základní školy v Prosiměřicích

V měsíci lednu mají vždy děti z mateřských škol možnost navštívit základní školu v okolí. 

Tak i naše školka se vydala na cestu do Prosiměřic a předškoláci se seznámili s prostorami školy (budova, třídy, jídelna, tělocvična...).

 

—————

Zpět