Co má umět dítě v mateřské škole?

11.07.2014 12:00

Zpracováno podle knihy J. Bednářová V. Šmardová ,,Diagnostika předškolního věku"

 

Diagnostika dětí ve stádiích : 

  • Co má umět 3-4 leté dítě

  • Co má umět 4-5 leté dítě

  • Co má umět 5-6 leté dítě 

 

Co má umět 3-4 leté dítě

Sebeobsluha

Hygiena 
• Aktivně hlásí potřebu, po použití WC si umyje ruce
• Opláchne si ruce a utře se
• Při spaní je suché (vydrží nebo se probudí v případě potřeby)
Oblékání
• Rozepne si zip
• Stáhne a natáhne si kalhoty
• Stáhne a natáhne si tričko, svetr
• Rukama si zuje boty
• Zapne si boty na suchý zip
Stolování
• Správně drží lžičku
• Jí samo z vlastního talíře
• Pije z hrníčku, skleničky
• Chystá si předměty ke stolování
• Učí se napichovat vidličkou

Motorika

Hrubá
• Chůze po schodech – střídá nohy
• Překročí nízkou překážku
Jemná
• Manipulace s drobnými předměty (navlékání korálků, zasouvání kolíčků do otvorů)
Kresba
• Pojmenování čáranice
• Hlavonožec
• Svislá čára, vodorovná čára, kruh

Zrakové vnímání

• Přiřadit základní barvy
• Vyhledat známý předmět na obrázku
• Poskládat obrázek ze dvou částí
• Určit nahoře, dole
• Používat předložkové vazby na, do,v….

Řeč

• Pojmenuje běžné věci na obrázku
• Ukáže obrázek věci podle použití
• Ukáže na obrázku činnost
• Chápe pojmy „já“ „moje“
• Správně používá slova ano, ne
• Odpovídá na otázky Co děláš? Kde?
• Má zájem o obrázkové knížky, příběhy
• Mluví ve větách
• Rozlišuje mezi jednoduchým a množným číslem, skloňuje
• Řekne své jméno, jména sourozenců
• Pokouší se o krátkou konverzaci
• Zopakuje větu ze 3 slov

Sociální dovednosti

• Dokáže se odloučit od matky
• Projevuje zájem o ostatní děti
• Učí se ovládat své chování
• Začíná respektovat děti
• Zvyká si říkat děkuji, prosím, dobrý den
• Postupně se učí chápat a dodržovat pravidla chování a jednání

Hra

• Staví z kostek
• Navléká větší dřevěné korálky
• Napodobuje někoho nebo něco
• Hraje si s pískem, hlínou, vodou

Matematické představy

• Rozliší malý x velký
• Rozliší hodně x málo
• Množství do dvou
• Pozná kruh
• Třídí podle druhu, barvy, velikosti
 
 
 

Co má umět 4-5 leté dítě

Sebeobsluha

Hygiena
• Správně používá toaletní papír
• Na upozornění se vysmrká a samostatně používá kapesník
Oblékání
• Rozepne si knoflíky
• Samostatně se obléká a svléká
• Samostatně se obuje a vyzuje
• Snaží se ukládat věci na správné místo
Stolování
• Jí samostatně a čistě lžičkou i vidličkou
• Nalívá si pití ze zásobníku
• Během celého jídla sedí u stolu
• S dopomocí dokáže prostřít

Motorika

Hrubá
• Přejde po čáře
• Stojí na špičkách s otevřenýma očima
• Poskoky na jedné noze
• Chůze po mírně zvýšené ploše
Jemná
• Stříhá
• Otevírá dlaně postupně po jednom prstu
• Pozná hmatem zvířátka
Kresba
• Postava- má hlavu, trup, končetiny
• Spirála,vlnovka, šikmá čára

Zrakové vnímání, paměť

• Pojmenuje základní barvy
• Odliší dva překrývající se obrázky
• Odliší jiný obrázek v řadě
• Poskládá obrázek z několika částí
• Pamatuje si 3 předměty, pozná, který chybí
• Určí vpředu, vzadu
• Používá předložkové vazby před, za, nad, pod, vedle, mezi….
• Rozeznává daleko x blízko, první – poslední

Vnímání času

• Přiřadí činnosti obvyklé pro dopoledne (ráno……)

Řeč

• Ukáže obrázek podle aktuální situace
• Poslouchá pohádky, chápe děj
• Vypráví podle obrázku
• Užívá čas minulý, přítomný, budoucí
• Vžívá všechny druhy slov
• Mluví gramaticky správně
• Informuje o zážitcích, pocitech, přáních
• Předá krátký vzkaz
• Pozná písně podle melodie
• Zopakuje větu ze 4 slov

Matematické představy

• Rozliší nízký x vysoký, úzký x široký, prázdný x plný, méně x více
• Seřadí tři prvky podle velikosti
• Pojmenuje nejmenší - největší
• Množství do čtyř
• Tvary – čtverec

Sociální dovednosti

• Projevuje soucit, poskytuje útěchu
• Poprosí o pomoc, když má problém
• Rádo se kamarádí
• Vůči mladším dětem se chová ochranitelsky
• Dodržuje pravidla slušného chování a zdvořilostní pravidla
• Spolupracuje, zapojuje se do činností
• Umí počkat, až na něho přijde řada
• Správně reaguje na pokyny
• Na veřejnosti se chová přiměřeně
• Požádá o dovolení, aby si mohlo hrát s hračkou

Hry

• Zvládá hry pohybové, konstruktivní, námětové, společenské, rukodělné,
• Vyhledává hraní s dětmi
 
 

Co má umět 5-6 leté dítě

Sebeobsluha

Hygiena
• Hygienu udržuje samostatně
• Pozná, kdy je třeba si umýt špinavé ruce, pusu
Oblékání
• Samostatně se obleče
• Zapíná a rozepíná knoflíky
• Zapíná zip
• Obrací oděv, když je naruby
• Pojmenuje jednotlivé druhy oblečení a zvolí si vhodné oblečení a obuv
Stolování
• Samostatně prostře a sklidí ze stolu
• Používá příbor
• Nalije si nápoj ze džbánu
• Samostatně si nalije polévku

Motorika

Hrubá
• Přejde přes kladinu
• Přeskočí snožmo nízkou překážku
Jemná
• Rozliší různé povrchy, materiály
• Pozná hmatem geometrické tvary
Kresba
• Postava má všechny detaily
• Kreslí na různé náměty
• Kreslí horní dolní smyčky, zuby, horní dolní oblouk s vratným tahem
• Překreslí obrázek podle předlohy
• Správný tlak tužky na podložku
• Plynulost tahů

Zrakové vnímání, paměť

• Pojmenuje odstíny barev
• Vyhledá tvar a pozná ho
• Vyhledá dva shodné obrázky v řadě
• Odliší shodné a neshodné dvojice
• Složí tvar z několika částí podle předlohy
• Doplní chybějící části na obrázku
• Ze šesti obrázků si 3 zapamatuje
• Pozná viděné obrázky
• Jmenuje objekty zleva do prava
• Rozezná vpravo, vlevo – umístění předmětů
• Vpravo, vlevo – na druhé osobě

Vnímání času

• Rozlišuje pojmy nejdříve, před tím, nyní, potom
• Orientuje se ve dnech týdnu
• Přiřadí roční období
• Zná pojmy včera, dnes, zítra

Řeč

• Umí zpaměti kratší texty
• Tvoří protiklady (antonyma)
• Tvoří slova podobného významu (synonyma)
• Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku
• Interpretuje pohádky, příběhy bez obrázkového doprovodu
• Pozná nesprávně utvořenou větu
• Dokáže zformulovat otázku, odpovědět na otázku
• Řekne svoje jméno, příjmení, adresu, jména rodičů a sourozenců
• Vyslovuje správně všechny hlásky
• Navazuje oční kontakt
• Zopakuje větu z více slov
• Zopakuje 5 nesouvisejících slov
• Určí počet slabik
• Určí počáteční a konečnou hlásku slova

Matematické představy

• Určí o jeden více, méně
• Třídí podle dvou kriterií
• Pojmenuje: malý- střední- velký, vysoký- vyšší-nejvyšší
• Pozná a určí obdélník, kruh, čtverec

Sociální dovednosti

• Vědomě projevuje zdvořilostní chování
• Rozpozná vhodné a nevhodné chování
• Odmítá lež, ubližování, nespravedlnost
• Zná pravidla chování na ulici
• Plní úkoly a zhodnotí výsledky
• Rozlišuje mezi hrou a úkolem
• Udržuje pořádek ve vlastních věcech
• Zapojuje se mezi ostatní děti do her

Hry

• Zvládá hry námětové, pohybové, společenské ,